Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2021

Hướng dẫn sữa lỗi 0x80070422 lỗi cập nhật windows 7,8,10

Nếu bạn đang update windows mà không được hay gặp lỗi, bạn sẽ thấy 1 thông báo lỗi xuất hiện, thô…

Sửa lỗi cài đặt .NET Framework báo "...chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider"

Rất nhiều người đã gặp lỗi trong quá trình cài đặt Microsoft .NET Framework. Các lỗi rất đa dạng …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào