This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Khắc phục lỗi SearchFilterHost.exe - CPU cao [Vô hiệu hoá / Lỗi]

Giới thiệu microsoft như một tính năng al Windows VistaSearchFilterHost.exe là một quá trình được duy trì trên hệ điều hành Windows 7. Mặc dù nó nằm trong thư mục tập tin lõi (C: WINDOWSSystem32), Bạn có thể làm cho quá trình này mà không làm giảm tốt chức năng hệ điều hành. Cùng với SearchIndexer.exe si SearchProtocolHost.exe, SearchFilterHost.exe, nói Dịch vụ lập chỉ mục.

CPU searchfilerhost